تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال جهش تولید
چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
آخرین بروز رسانی تارنما : 7/1/2020

 
  عنوان مناقصه :طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم کاهنده مصرف آب کولرهای آبی
  آگهي در محدوده :کشوری
  آگهي در محدوده :شرکت آب و فاضلاب کاشان
  بها سند :1000000
  بها سند :عادی
  عنوان روزنامه :اطلاعات
  تاريخ انتشار :99/01/30
  آخرين مهلت :99/02/06
  شماره صفحه روزنامه :5
  متن آگهي : فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ق/1/99 همراه با ارزیابی کیفی
موضوع : طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم کاهنده مصرف آب کولرهای آبی
شرکت آب و فاضلاب کاشان به استناد مجوز شماره 19815/300/97 مورخ 24/9/1397 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، در راستای تحقق مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب کولرهای آبی در شهرک 22 بهمن کاشان ، از کلیه مجریان طرح های مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل می آورد
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 500.000.000 ریال؛
نوع سپرده: ضمانتنامه بانکی/فیش نقدی.
- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ شنبه 1399/1/30 لغایت شنبه 1399/2/06 به جز ایام تعطیل.
- آخرین مهلت تحویل اسناد : ساعت 14 شنبه 1399/2/20
- تاریخ و محل گشایش پاکتها : ساعت 10 صبح یکشنبه 1399/2/21 ؛ سالن کنفرانس شرکت.
- متقاضیان واجد شرایط میتوانند پس از واریز مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 1630099400 نزد بانك تجارت به نام شرکت آب و فاضلاب کاشان و با دردست داشتن معرفي نامه كتبي به آدرس كاشان ـ ميدان جهاد ـ ابتداي بلوار شهيد باهنر ـ شرکت آب و فاضلاب کاشان دفتر قراردادها مراجعه نمايند.
تلفن تماس : 03155580017
- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
وب سایت شرکت : www.abfakashan.ir روابط عمومی شركت آب و فاضلاب كاشان
اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/29/2018    آخرین به روز رسانی : 9/29/2018